جستجو مزایده ها/مناقصه ها


نوع
موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول پیاز کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/6/2 1398/5/17 1398/6/2
2 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی محصول سیب باغات کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/6/2 1398/5/26 1398/6/2
3 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول گوجه فرنگی 1398/5/14 1398/5/6 1398/5/14
4 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش محصول گوجه فرنگی 1398/5/14 1398/5/6 1398/5/14
5 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش آلایش حاصل از ذبح دام در کشتارگاه کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/5/10 1398/5/6 1398/5/9
6 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی باغ سیب متراکم کشت و صنعت مزرعه نمونه(نوبت دوم) 1398/5/10 1398/5/7 1398/5/9
7 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سازه فلزی بیلبورد اسقاط تبلیغاتی شامل قوطی ، نبشی و تیرآهن کشت و صنعت باغات 1398/5/6 1398/4/29 1398/5/5
8 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی سیب باغات الگویی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/5/5 1398/4/25 1398/5/3
9 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش باغات گردو ،بادام،انگور(غوره)،گلابی و سیب پاییزه کشت و صنعت باغات 1398/4/30 1398/4/25 1398/4/29
10 شرکت کشاورزی رضوی مزایده فروش سردرختی باغات گلابی کشت و صنعت مزرعه نمونه 1398/4/29 1398/4/25 1398/4/27
12345678910...صفحه آخر