مدیر عامل / هیأت مدیره


1 سید مرتضی بختیاری رئیس مجمع
2 سید مسعود میرکاظمی رئیس هیات مدیره
3 فرهاد رهبر نائب رئیس هیات مدیره
4 سید رضا فاطمی امین مدیرعامل
5 محمدرضا عطارزاده عضو هیا ت مدیره
6 عباس علی آبادی عضو هیا ت مدیره
7 محمدرضا فرزین عضو هیات مدیره
8 عادل پیغامی عضو هیات مدیره