چشم انداز


سازمان اقتصادی رضوی ، بعنوان پشتیبان مالی فعالیت های آستان قدس رضوی ، سازمانی خواهد بود " پویا ، کارآمد ، مشتری مدار و دانائی محور که با اتکاء به تکنولوژیهای پیشرفته و سیستم های روز مدیریت و با استفاده از فرصت های مناسب در فعالیت های اقتصادی به هدایت منابع و حمایت از مدیریت شرکت های مجموعه واحد خواهد پرداخت و با سرمایه گذاری در عرصه صنایع نوین و زیربنائی در بازارهای داخلی و خارجی که بیشترین مطلوبیت بازدهی را داشته باشند، در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله آستان قدس رضوی گام برخواهد داشت . "